Usługi edukacyjne:
– wykłady, ćwiczenia audytoryjne i terenowe, korepetycje, kursy wyrównawcze kształcenie ustawiczne, dokształcanie i doskonalenie zawodowe,
– opracowanie podręczników, skryptów, przewodników oraz cyfrowych materiałów dydaktycznych,


– współpraca w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych,
- opracowanie wykładów, prezentacji multimedialnych,
– edukacja sportowa oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne, obozy, instruktaż,
– pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
– działalność w ramach komisji egzaminacyjnych i ocena szkoleń.

Geoinformacja:
– opracowanie i wizualizacja map tematycznych cyfrowych i analogowych,
– usługi w zakresie kartometrii i geodezji,
– opracowanie i wizualizacja danych statystycznych,
– generowanie baz danych przestrzennych.

Usługi redakcyjne:
– pisanie i redagowanie tekstów, przepisywanie dokumentów, wykonywanie korekty tekstu,
– wyszukiwanie informacji wykonywane na zlecenie, dostarczanie wiadomości, zdjęć i reportaży, działalność dziennikarska,
– opinie, recenzje, ekspertyzy, badanie rynku i opinii publicznej,
– projektowanie, planowanie i umieszczanie reklam w mediach,
– drukowanie i wydawanie, w wersji analogowej i elektronicznej, czasopism, periodyków, broszur,
– wprowadzanie danych: skład, ręczne wprowadzanie danych,
– skanowanie, przygotowanie ilustracji,
– przygotowanie materiałów do wysyłki, kopertowanie.